Detailed information

Glyph
Definitionkwukyel
Unicode U+4e37
Total strokes2
Unicode radical
+ strokes
radical 0003
+ 1 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0003
+ 1 strokes
Radical + strokes radical 0012
+ 0 strokes
Radical chủ
Vietnamese bát, như "bát quái (tám quẻ bói theo Kinh Dịch)" (gdhn)