Definitionkwukyel
Unicode U+4e37
Total strokes2
Unicode radical + strokes 丶 chủ (3) + 1 strokes
Radical + strokes 八 bát (12) + 0 strokes
Mandarin (Pinyin) ha
Cantonese (Jyutping) baat3
Vietnamese bát, nhũ "bát quái (tám quẻ bói theo Kinh Dịch)" (gdhn)