Unicode U+4e31
Cangjie VLLLM
Total strokes5
Unicode radical + strokes 丨 cổn (2) + 4 strokes
Hán-Việt readingquán
Mandarin (Pinyin) guàn
Cantonese (Jyutping) gwaan3
Vietnamese quán, nhũ "tóc bím hai múi" (gdhn)