Definitiongeneration; world; era
Unicode U+4e16
TCVN Code V1-4A2F
Cangjie PT
Total strokes5
Unicode radical + strokes 一 nhất (1) + 4 strokes
Hán-Việt readingthế
Mandarin (Pinyin) shì
Cantonese (Jyutping) sai3
Vietnamese thá, nhũ "đến đây làm cái thá gì" (btcn)
Vietnamese thé, nhũ "the thé" (btcn)
Vietnamese thế, nhũ "thế hệ, thế sự" (vhn)
Vietnamese thể, nhũ "có thể" (btcn)