Detailed information

Glyph
Definitionand; with; to; for; give, grant
Unicode U+4e0e
Cangjie YSM
Total strokes4
Unicode radical
+ strokes
radical 0001
+ 3 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0001
+ 3 strokes
Radical + strokes radical 0001
+ 3 strokes
Radical nhất
Mandarin (pinyin) YU2 YU3 YU4
Cantonese (Yale) YU4 YU5 YU6
Vietnamese dữ, như "tặng dữ (ban cho); dữ quốc (thân thiện)" (vhn)
Vietnamese dự, như "can dự, tham dự" (gdhn)
Vietnamese đử, như "lử đử" (gdhn)