Detailed information

Glyph
Definitionone; a, an; alone
Unicode U+4e00
Cangjie M
Total strokes1
Unicode radical
+ strokes
radical 0001
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0001
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0001
+ 0 strokes
Radical nhất
Mandarin (pinyin) YI1
Cantonese (Yale) YAT1
Vietnamese nhất, như "thư nhất, nhất định" (vhn)
Vietnamese nhắt, như "lắt nhắt" (btcn)
Vietnamese nhứt, như "nhứt định (nhất định)" (gdhn)