Definitionprofession, business; GB radical 111
Unicode U+4E1A
Total strokes5
Unicode radical + strokes 一 nhất (1) + 4 strokes
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) jip6
Vietnamese nghiệp, nhũ "sự nghiệp" (gdhn)