Definitionbeggar; beg; give
Unicode U+4E10
TCVN Code V1-4A2B
Cangjie MYVS
Total strokes4
Unicode radical + strokes 一 nhất (1) + 3 strokes
Hán-Việt readingcái
Mandarin (Pinyin) gài
Cantonese (Jyutping) koi3
Vietnamese cái, nhũ "bò cái, chó cái" (vhn)
Vietnamese gái, nhũ "con gái; trai gái" (gdhn)